Specjalizacje:

Kancelaria Adwokacka Zielona Góra

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka służy swoim Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami i innymi organami, przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych, analiz i projektów umów cywilnoprawnych - m.in.: umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, pożyczki, komisu, agencyjnej, przewozu dostawy.. Świadcząc usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego oferujemy pomoc prawną m. in. w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa umów budowlanych, prawie zamówień publicznych, prawie antymonopolowym i prawie konkurencji, prawie własności intelektualnej i przemysłowej.

Pomoc prawna w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje wszystkie specjalizacje, w szczególności:

 • prawo rzeczowe (prawo nieruchomości)
 • prawo zobowiązań,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo mieszkaniowe,
 • prawo ubezpieczeniowe, prawo przewozowe,
 • prawo budowlane,
 • prawo bankowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo własności intelektualnej

W ramach prowadzonych spraw o zapłatę należności Kancelaria świadczy usługi związane z egzekucją wierzytelności przedsądowej - dla Klientów, którzy jeszcze nie wystąpili ze swoim roszczeniem na drogę sądową - jak również dla tych którzy dysponują już tytułami wykonawczymi.

Prawo spółek handlowych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa spólek handlowych. Pomoc prawna obejmuje zakadanie, likwidację, upadłości spółek, obsługujemy pracę zarządów i rad nadzorczych przygotowując niezbędną dokumentację, prowadzimy zgromadzenia akcjonariuszy jak i wspólników. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami bądź akcjonariuszami, jak też w postępowaniach sadowych dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek. Przedmiot działalności Kancelarii w zakresie prawa spółek handlowych obejmuje:

 • prowadzenie postęopowań mających na celu rejestracje podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej rejestracji zmian organizacyjnych i osobowych w Krajowym Rejestrze Sadowym,
 • tworzenie projektów umów spółek, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych,
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich
 • uczestnictwo i przygotowanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariouszy i zgropmadzeń wspólników,
 • obsługa prawna transakcji zbycia lub obciążenia akcji lub udziałów
 • prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych i przedsądowych,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie przekształceń, podziałów, przejęć a także likwidacji spółek handlowych,
 • kompleksową obsługę prawną innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym stowarzyszeń i fundacji

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznyh

Na rzecz naszych Kilentów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę, aż po ewentualne spory sądowe związne ze stosunkiem zatrudnienia. Kancelaria odpowiada na potrzeby zartówno pracodawców jak i pracowników. Doradzamy w przedmiocie właściwego dobrania odpowiedniej umowy o pracę, a także pomagamy zawrzeć umowy cywilnoprawne takiej jak umowa o dzieło, umowa zlecenia w zakresie zamozatrudnienia. W zaistniałych konfliktach pomiędzy pracodawcami a pracownikami, prawnicy Kancelarii starają sie rozwiązać je w sposób polubowny chroniąc w ten sposób interes naszego klienta. Jednocześnie w wypadku konieczności prowadzenia postepowania sadowego, duże doświadczenie umożliwia nam ochronę pracodawców przed nieuzasadnionymi roszczeniami jak też dochodzenie w imieniu pracownika naruszonych praw pracowniczych a także w zakresie zbiorowego prawa pracy.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ww. organy.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczń społecznych obejmuje m.in:

 • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych ,
 • doradztwo w zakresie naruszeń praw pracowniczych, w szczególności dotyczących dyskryminacji, mobbingu, nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych;
 • sporządzaniu umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich i in., umów o zakazie konkurencji oraz zakładowych układów zbiorowych oraz innych dokumentów,
 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych wynikających ze stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ochronię prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • pomoc przy egzekwowaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • pomoc prze współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i innych ogranów,
 • odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach rentowych i emerytalnych,
 • odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników
 • prowadzenie spraw sądowych przeciwko ZUS i KRUS.

Prawo karne,karne skarbowe i wykroczenia

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa karnego z z uwzględnieniem spraw z zakresu kodeksu wykroczeń i spraw karno – skarbowych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania i we wszystkich jego stadiach. Świadczymy pomoc nie tylko przed Sądem ale także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed Policją, Prokuraturą i innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze.
Zapewniamy pomoc poprzez udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania nie tylko osobom podejrzanym czy oskarżonym, ale również pokrzywdzonym, także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Oferta Kancelarii rozciąga się także na pomoc prawną w przypadku zastosowania środka zapobiegawczego (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji), na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, zatarcie skazania i inne),

Dodatkowo Kancelaria posiada doświadczenie w przedmiocie prawno – karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i związanej z nią tematyką przestępczości gospodarczej i zapobieganiu ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z prowadzeniem przedsiębiorstw. Dotyczy to wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, wyłudzeń kredytów, odszkodowań, udaremnianie zaspokojenia wierzyciela, doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiedzialności karnej.

Pomoc prawna z dziedziny prawa karnego jak i dziedzin pokrewnych dotyczy najczęściej:

 • udzielania porad z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeniowego oraz wykonawstwa karnego,
 • sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • reprezentacja Klientów przed Sądem karnymi wszystkich instancji i innymi instytucjami
 • sporządzenia środków zaskarżenia, wniosków, pism procesowych, analiza opinii biegłych.

Mając na uwadze dużą specyfikę spraw karnych adwokaci i prawnicy kancelarii cechują się zwiększoną dyspozycyjnością w każdej naglącej sytuacji Klienta.

Prawo administracyjne, podatkowe i celne

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie stosowanie przepisów administracyjnych, podatkowych i celnych. Udzielamy porad prawnych z dziedziny prawa podatkowego oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych i kontronlych. Udzielamy konsultacji i sporządzamy opinie prawne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, a także z zakresu podatków i danin celnych.

Dodać nalezy, że w celu zapewnienia usług na najwższym poziomie Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, z którymi wspólnie pracuje nad wieloma projektami m.in. W sprawach o uniknieciu podwójnego opodatkowania itd.

Wykonując powyższe czynności zawsze bierzemy pod uwagę podatkowe skutki podejmowanych czynności pod wzgledem Klientów.

Kancelaria zapewnia ponadto reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

W ramach szeroko pojętej dziedziny prawa administracyujnego, podatkowego i celnego oferujemy naszym klientom w szczególności:

 • sporządzanie analiz prawno – podatkowych i doradztwo w zakresie skutków podatkowych okreslonych przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez naszych Klientów,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej przychodów klientów,
 • przygotowanie opinii prawnych w przedmiocie interpretacji przepisów podatkowych,
 • doradztwo w przedmicoie międzynarodowego prawa podatkowo z uwzględnieniem zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i rozliczanie zarobków osiąganych za granicą,
 • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami celnymi i podatkowymi,
 • odwołaniami od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym podatkowych i celnych, sporządzaniem odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu,
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywolane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych

Windykacja należności

Nasza Kancelaria posiada zespół specjalizujący się w sprawach związanych z windykacja i dochodzeniem wierzytelności. Doświadczenie i wieloletnia praktyka ukształtowała skuteczne metody windykacji należności, dzięki czemu jesteśmy w stanie zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdego Klienta. Naszym celem jest pomoc Klientom poprzez zmniejszenie ryzyka związanego tak z opóźnieniem płatności jak i niewypłacalnością kontrahentów.

Naszym klientom, oferujemy szeroki pakiet usług począwszy od monitoringu płatności po egzekucję wierzytelności. Świadczymy usługi nie tylko na terenie całego kraju ale także za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej. Cecha naszego zespołu windykacyjnego jest elastyczność, sprawność, szybkość i skuteczność.

Postępowanie windykacyjne prowadzone przez prawników Kancelarii może obejmować bądź samą egzekucję należności prowadzoną w oparciu o posiadany przez wierzyciela tytuł wykonawczy bądź w przypadku braku takiego tytułu całość postępowania windykacyjnego, które składa się z trzech etapów:

ETAP 1 - Postępowanie przedsądowe (polubowne)
Na tym etapie postępowania ustalamy majątek dłużnika, co pozwala na określenie stopnia skuteczności postępowania windykacyjnego. Kontaktujemy się z dłużnikiem osobiście bądź, listownie bądź za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Każdemu dłużnikowi dajemy szansę spłacenia swoich zobowiązań na satysfakcjonujących dla obu stron warunkach. W przypadku zawarcia porozumienia czuwamy nad terminową jego realizacją.

ETAP 2 - Postępowanie sądowe
W przypadku, kiedy dłużnik odmawia zapłaty należności i polubownego rozwiązania sporu, prawnicy Kancelarii przygotowują niezbędne dokumenty i kierują sprawę na drogę postępowania sądowego. W postępowaniu Sadowym zapewniamy także zastępstwo procesowe, reprezentujemy klienta podczas rozpraw sądowych. Ten etap postępowania kończy się wydaniem przez Sąd prawomocnego orzeczenia.

ETAP 3 - Postępowanie egzekucyjne
W przypadku uzyskania przez naszego Klienta tytułu wykonawczego (wyroku bądź nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzule wykonalności) sporządzamy wniosek o wszczęcie egzekucji i kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Nasz zespół nadzoruje prowadzone przez komornika postępowanie egzekucyjne, a nasi prawnicy biorą także udział w czynnościach egzekucyjnych. Także w przypadku podejmowania przez dłużnika prób zbycia bądź ukrycia majątku który mógłby stać się przedmiotem egzekucyjnym, podejmujemy niezbędne działania chroniące naszych Klientów przed taką ewentualnością.

Odszkodowania komunikacyjne i majątkowe

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w sprawach o odszkodowania na każdym etapie postępowania. Nasza pomoc w sprawach z tytułu odszkodowań jest wszechstronna i kompleksowa, obejmuje postępowanie sądowe, przedsądowe jak i egzekucyjne.

Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o należne zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych.

Dochodzimy w imieniu naszych Klientów odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczycieli na podstawie polisy OC sprawcy wypadku, dochodzimy także od ubezpieczycieli należnego odszkodowania w wypadku zaniżenia jego wysokości i nienależytego oszacowania przez ubezpieczyciela powstałej szkody. Celem podwyższenia standardów naszych usług współpracujemy z biegłymi z dziedziny motoryzacji i niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi.

Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko Zakładom Opieki Zdrowotnej w związku z błędami w sztuce lekarskiej, które spowodowały u naszych klientów uszczerbek na zdrowiu fizycznym jak również psychicznym i dochodzimy z tego tytułu odszkodowań i zadośćuczynień. Występujemy także w imieniu pracowników mających roszczenia do swoich pracodawców lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypadkami przy pracy.

Prawnicy kancelarii w każdej zleconej sprawie potrafią profesjonalnie ocenić  i zbadać całą dokumentacje poszkodowanego począwszy od samego zdarzenia, jego skutki,  aż po ewentualne ustalenie odpowiedzialności odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mogą powstać w przyszłości, a które mają bezpośredni związek z zaistniałą szkodą.

            Oprócz należnego  odszkodowania i zadośćuczynienia występujemy o świadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przyszłość, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie jest zespołem przepisów z pogranicza prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego, które regulują funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich oraz zasady prowadzenia łowiectwa, oznaczającego ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką, w szczególności sprawy o odszkodowania za szkody łowieckie, a także o przestępstwa i wykroczenia łowieckie. Reprezentujemy także Koła łowieckie i myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ, w szczególności dotyczy to postępowań odwoławczych (na etapie PZŁ oraz przed sądami powszechnymi) od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ.

Prawo rodzinne - rozwody, alimenty

Alimentacjato inaczej obowiązek dostarczania podstawowych środków do życia członkom najbliższej rodziny. Przepisy prawa rodzinnego regulują zarówno kolejność osób obowiązanych do spełniania tego obowiązku, jak i zakres ewentualnych świadczeń, zróżnicowany w zależności od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości obowiązanego.
Kiedy strony nie mogą porozumieć się co do zasadności lub wysokości świadczenia, koniecznym staje się wniesienie do sądu pozwu o alimenty. Wyjątkiem są sprawy rozwodowe, gdzie Sąd Okręgowy ma ustawowy obowiązek orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci. Sprawy o alimenty zazwyczaj dotyczą małoletnich dzieci i rodzica, który nie łoży na ich utrzymanie. Warto jednak wiedzieć, że poza świadczeniami na rzecz dzieci, alimenty mogą być również wzajemnie dochodzone przez członków rodziny bądź rozwiedzionych małżonków w sytuacji, gdy małżeństwo rozwiązane zostało z orzeczeniem winy.
Istotnym aspektem świadczeń alimentacyjnych jest fakt, że ich zakres nie jest stały. Wysokość świadczeń alimentacyjnych może bowiem ulegać zmianie w zależności od potrzeb uprawnionego. W takim przypadku niezbędna jest zmiana wyroku dotyczącego alimentów bądź przez ich podniesienie, bądź obniżenie. Istnieje również możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego w całości, jeżeli podstawy świadczenia ustały.


W zakresie spraw alimentacyjnych świadczymy następujące usługi:
- dochodzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka (niezależnie od faktu czy rodzice są nadal małżeństwem, pozostają po rozwodzie czy też małżonkami nigdy nie byli),
- dochodzenie alimentów na rzecz rozwiedzionego małżonka,
- dochodzenie alimentów na rzecz rodziców lub dalszych zstępnych,
- prowadzenie spraw o podwyższenie i obniżenie alimentów,
- prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Rozwód i podział majątku wspólnego
Decyzja o rozwodzie jest zazwyczaj bardzo trudna i poprzedzona długimi rozmyślaniami, co czyni postępowania rozwodowe niezwykle emocjonalnymi. Istotne jest, że podczas spraw rozwodowych pojawia się stek pytań dotyczących nie tylko warunków rozwodu czy ustalenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, ale także wychowania wspólnych dzieci (władzy rodzicielskiej, kontaktów dziecka z rodzicami) czy w końcu podziału majątku wspólnego. Orzeczenie rozwodu prowadzi do ustania pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. Od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego każdy z byłych małżonków zaczyna życie „na własny rachunek”, jednakże ogół majątku wspólnego zgromadzony w czasie trwania związku małżeńskiego wymaga podzielenia. Rzadko zdarza się, że strony są zgodne co do podziału majątku i sprawa zostaje załatwiona już na etapie postępowania rozwodowego. Częściej jednak prawidłowe rozliczenie wzajemnych praw majątkowych może powodować trudności i spory związane przede wszystkim
z uregulowaniem kwestii ustalenia nierównych udziałów w postaniu majątku wspólnego.
Sprawy pomiędzy małżonkami stanowią wyjątkowądziedzinę prawa, która wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także indywidualnego podejścia i pewnego rodzaju opieki nad Klientem ze strony pełnomocnika. Adwokaci naszej kancelarii, podejmując się prowadzenia sprawy rozwodowej doradzą we wszystkich w/w kwestiach w taki sposób, by interesy Klienta zostały zabezpieczone możliwie najlepiej, a kwestie uregulowane w wyroku odpowiadały Jego woli.


W zakresie spraw pomiędzy małżonkami świadczymy następujące usługi:
- przygotowywanie pozwów rozwodowych, a następnie prowadzenie spraw rozwodowych z orzekaniem i bez orzekania o winie,
- wstępowanie do postępowań już wszczętych samodzielnie przez Klienta i dalsze ich prowadzenie,
- prowadzenie negocjacji pomiędzy małżonkami dotyczących warunków rozwodu,
- uzyskiwanie alimentów dla dzieci i rozwiedzionych małżonków,
- regulowanie kontaktów dziecka z rodzicami.
- prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,
- prowadzenie spraw o ustalenie nierównych udziałów w powstaniu majątku wspólnego,
- prowadzenie negocjacji co do polubownego (pozasądowego) podziału majątku wspólnego,
- przygotowywanie umów dotyczących podziału majątku wspólnego.

Doradztwo podatkowe i obsługa księgowa
Delegowanie pracowników do pracy za granicę.

Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej umożliwia świadczenie usług na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich UE przez podmiot mający swoją siedzibę w innym kraju członkowskim.

Delegowanie opiera się w szczególności o Dyrektywę  96/71  Parlamentu  Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996r., dotyczącej delegowania  pracowników  w  ramach świadczenia usług.

W myśl powyższej Dyrektywy -  w ramach świadczenia usług państwa  członkowskie  zmierzają do tego, by  bez  względu  na to,  jakie  prawo  ma  zastosowanie  do  stosunku pracy, przedsiębiorstwa  mające  siedzibę  w innym  państwie członkowskim, które delegują pracowników  na ich  terytorium w ramach  transgranicznego świadczenia usług, gwarantowały pracownikom delegowanym warunki co najmniej  takie, jakie  otrzymują pracownicy  w państwie  wykonywania  pracy.

Odstępstwa od tej reguły możliwe są wówczas, gdy warunki pracy w kraju pracodawcy są korzystniejsze dla pracownika. Umowa o pracę zachowuje ciągłość na czas trwania okresu oddelegowania.

Podstawą delegowania pracowników do innych krajów członkowskich jest zaświadczenie A1, które potwierdza, któremu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego podlega pracownik.

Kancelaria oferuje usługi związane z delegowaniem pracowników do pracy za granicę, w skład których wchodzą m.in.:

- Pomoc oraz reprezentacja w sporach z ZUS,

- Doradztwo oraz reprezentacja w sporach pomiędzy pracownikami a podmiotami delegującymi,

- Stała obsługa oraz doradztwo w zakresie delegowania pracowników,

- Windykacja należności od zagranicznych kontrahentów.

aktualności

 • Gramy z Orkierstrą!

  Dnia 14.01.2018 r. adw. Anna Winnicka - Skalniak oraz adw. Dariusz Celej uczestniczyli w 3 Orkiestrowym Lubuskim Maratonie Indoor Cycling.

 • Nowe przepisy dla kierowców

  Od 24 lipca 2015 zmieniły się przepisy, umoziwaja one odebranie kierowcy prawa jazyd do 3 miesięcy...

 • Zmieniamy godziny pracy

  Od stycznia 2015 roku asza kancelaria jest do Państwa dyzpozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00.

zaufali nam