Specjalizacje:

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka służy swoim Klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Świadczenie wszechstronnej pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami i innymi organami, przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych, analiz i projektów umów cywilnoprawnych - m.in.: umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, pożyczki, komisu, agencyjnej, przewozu dostawy.. Świadcząc usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego oferujemy pomoc prawną m. in. w zakresie prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa mieszkaniowego, prawa ubezpieczeniowego, a także prawa przewozowego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie prawa umów budowlanych, prawie zamówień publicznych, prawie antymonopolowym i prawie konkurencji, prawie własności intelektualnej i przemysłowej.

Pomoc prawna w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje wszystkie specjalizacje, w szczególności:

 • prawo rzeczowe (prawo nieruchomości)
 • prawo zobowiązań,
 • prawo spadkowe,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo mieszkaniowe,
 • prawo ubezpieczeniowe, prawo przewozowe,
 • prawo budowlane,
 • prawo bankowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo własności intelektualnej

W ramach prowadzonych spraw o zapłatę należności Kancelaria świadczy usługi związane z egzekucją wierzytelności przedsądowej - dla Klientów, którzy jeszcze nie wystąpili ze swoim roszczeniem na drogę sądową - jak również dla tych którzy dysponują już tytułami wykonawczymi.

Prawo spółek handlowych

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa spólek handlowych. Pomoc prawna obejmuje zakadanie, likwidację, upadłości spółek, obsługujemy pracę zarządów i rad nadzorczych przygotowując niezbędną dokumentację, prowadzimy zgromadzenia akcjonariuszy jak i wspólników. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami bądź akcjonariuszami, jak też w postępowaniach sadowych dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek. Przedmiot działalności Kancelarii w zakresie prawa spółek handlowych obejmuje:

 • prowadzenie postęopowań mających na celu rejestracje podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej rejestracji zmian organizacyjnych i osobowych w Krajowym Rejestrze Sadowym,
 • tworzenie projektów umów spółek, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych,
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich
 • uczestnictwo i przygotowanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariouszy i zgropmadzeń wspólników,
 • obsługa prawna transakcji zbycia lub obciążenia akcji lub udziałów
 • prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych i przedsądowych,
 • prowadzenie postępowań w przedmiocie przekształceń, podziałów, przejęć a także likwidacji spółek handlowych,
 • kompleksową obsługę prawną innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym stowarzyszeń i fundacji

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznyh

Na rzecz naszych Kilentów prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy od zatrudniania pracowników do rozwiązywania z nimi umów o pracę, aż po ewentualne spory sądowe związne ze stosunkiem zatrudnienia. Kancelaria odpowiada na potrzeby zartówno pracodawców jak i pracowników. Doradzamy w przedmiocie właściwego dobrania odpowiedniej umowy o pracę, a także pomagamy zawrzeć umowy cywilnoprawne takiej jak umowa o dzieło, umowa zlecenia w zakresie zamozatrudnienia. W zaistniałych konfliktach pomiędzy pracodawcami a pracownikami, prawnicy Kancelarii starają sie rozwiązać je w sposób polubowny chroniąc w ten sposób interes naszego klienta. Jednocześnie w wypadku konieczności prowadzenia postepowania sadowego, duże doświadczenie umożliwia nam ochronę pracodawców przed nieuzasadnionymi roszczeniami jak też dochodzenie w imieniu pracownika naruszonych praw pracowniczych a także w zakresie zbiorowego prawa pracy.

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach o renty, emerytury, zasiłki i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ww. organy.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczń społecznych obejmuje m.in:

 • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych ,
 • doradztwo w zakresie naruszeń praw pracowniczych, w szczególności dotyczących dyskryminacji, mobbingu, nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych;
 • sporządzaniu umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich i in., umów o zakazie konkurencji oraz zakładowych układów zbiorowych oraz innych dokumentów,
 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 • reprezentowanie Klientów w sporach sądowych wynikających ze stosunków pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • ochronię prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • pomoc przy egzekwowaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • pomoc prze współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i innych ogranów,
 • odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach rentowych i emerytalnych,
 • odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników
 • prowadzenie spraw sądowych przeciwko ZUS i KRUS.

Prawo karne,karne skarbowe i wykroczenia

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego prawa karnego z z uwzględnieniem spraw z zakresu kodeksu wykroczeń i spraw karno – skarbowych. Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania i we wszystkich jego stadiach. Świadczymy pomoc nie tylko przed Sądem ale także reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed Policją, Prokuraturą i innymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze.
Zapewniamy pomoc poprzez udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania nie tylko osobom podejrzanym czy oskarżonym, ale również pokrzywdzonym, także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Oferta Kancelarii rozciąga się także na pomoc prawną w przypadku zastosowania środka zapobiegawczego (tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, dozór policji), na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, zatarcie skazania i inne),

Dodatkowo Kancelaria posiada doświadczenie w przedmiocie prawno – karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i związanej z nią tematyką przestępczości gospodarczej i zapobieganiu ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z prowadzeniem przedsiębiorstw. Dotyczy to wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, wyłudzeń kredytów, odszkodowań, udaremnianie zaspokojenia wierzyciela, doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiedzialności karnej.

Pomoc prawna z dziedziny prawa karnego jak i dziedzin pokrewnych dotyczy najczęściej:

 • udzielania porad z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeniowego oraz wykonawstwa karnego,
 • sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • reprezentacja Klientów przed Sądem karnymi wszystkich instancji i innymi instytucjami
 • sporządzenia środków zaskarżenia, wniosków, pism procesowych, analiza opinii biegłych.

Mając na uwadze dużą specyfikę spraw karnych adwokaci i prawnicy kancelarii cechują się zwiększoną dyspozycyjnością w każdej naglącej sytuacji Klienta.

Prawo administracyjne, podatkowe i celne

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie stosowanie przepisów administracyjnych, podatkowych i celnych. Udzielamy porad prawnych z dziedziny prawa podatkowego oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych i kontronlych. Udzielamy konsultacji i sporządzamy opinie prawne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, a także z zakresu podatków i danin celnych.

Dodać nalezy, że w celu zapewnienia usług na najwższym poziomie Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, z którymi wspólnie pracuje nad wieloma projektami m.in. W sprawach o uniknieciu podwójnego opodatkowania itd.

Wykonując powyższe czynności zawsze bierzemy pod uwagę podatkowe skutki podejmowanych czynności pod wzgledem Klientów.

Kancelaria zapewnia ponadto reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

W ramach szeroko pojętej dziedziny prawa administracyujnego, podatkowego i celnego oferujemy naszym klientom w szczególności:

 • sporządzanie analiz prawno – podatkowych i doradztwo w zakresie skutków podatkowych okreslonych przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez naszych Klientów,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej przychodów klientów,
 • przygotowanie opinii prawnych w przedmiocie interpretacji przepisów podatkowych,
 • doradztwo w przedmicoie międzynarodowego prawa podatkowo z uwzględnieniem zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i rozliczanie zarobków osiąganych za granicą,
 • reprezentowaniem przed organami administracji państwowej i samorządowej, organami celnymi i podatkowymi,
 • odwołaniami od wszelkich decyzji administracyjnych, reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym podatkowych i celnych, sporządzaniem odpowiednich pism, wniosków, odwołań, skarg do sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych,
 • reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach, prawa uchodźczego, w szczególności w aspekcie legalizacji pobytu,
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji.
 • przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywolane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych

Windykacja należności

Nasza Kancelaria posiada zespół specjalizujący się w sprawach związanych z windykacja i dochodzeniem wierzytelności. Doświadczenie i wieloletnia praktyka ukształtowała skuteczne metody windykacji należności, dzięki czemu jesteśmy w stanie zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie dla każdego Klienta. Naszym celem jest pomoc Klientom poprzez zmniejszenie ryzyka związanego tak z opóźnieniem płatności jak i niewypłacalnością kontrahentów.

Naszym klientom, oferujemy szeroki pakiet usług począwszy od monitoringu płatności po egzekucję wierzytelności. Świadczymy usługi nie tylko na terenie całego kraju ale także za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej. Cecha naszego zespołu windykacyjnego jest elastyczność, sprawność, szybkość i skuteczność.

Postępowanie windykacyjne prowadzone przez prawników Kancelarii może obejmować bądź samą egzekucję należności prowadzoną w oparciu o posiadany przez wierzyciela tytuł wykonawczy bądź w przypadku braku takiego tytułu całość postępowania windykacyjnego, które składa się z trzech etapów:

ETAP 1 - Postępowanie przedsądowe (polubowne)
Na tym etapie postępowania ustalamy majątek dłużnika, co pozwala na określenie stopnia skuteczności postępowania windykacyjnego. Kontaktujemy się z dłużnikiem osobiście bądź, listownie bądź za pomocą środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Każdemu dłużnikowi dajemy szansę spłacenia swoich zobowiązań na satysfakcjonujących dla obu stron warunkach. W przypadku zawarcia porozumienia czuwamy nad terminową jego realizacją.

ETAP 2 - Postępowanie sądowe
W przypadku, kiedy dłużnik odmawia zapłaty należności i polubownego rozwiązania sporu, prawnicy Kancelarii przygotowują niezbędne dokumenty i kierują sprawę na drogę postępowania sądowego. W postępowaniu Sadowym zapewniamy także zastępstwo procesowe, reprezentujemy klienta podczas rozpraw sądowych. Ten etap postępowania kończy się wydaniem przez Sąd prawomocnego orzeczenia.

ETAP 3 - Postępowanie egzekucyjne
W przypadku uzyskania przez naszego Klienta tytułu wykonawczego (wyroku bądź nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzule wykonalności) sporządzamy wniosek o wszczęcie egzekucji i kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Nasz zespół nadzoruje prowadzone przez komornika postępowanie egzekucyjne, a nasi prawnicy biorą także udział w czynnościach egzekucyjnych. Także w przypadku podejmowania przez dłużnika prób zbycia bądź ukrycia majątku który mógłby stać się przedmiotem egzekucyjnym, podejmujemy niezbędne działania chroniące naszych Klientów przed taką ewentualnością.

Odszkodowania komunikacyjne i majątkowe

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w sprawach o odszkodowania na każdym etapie postępowania. Nasza pomoc w sprawach z tytułu odszkodowań jest wszechstronna i kompleksowa, obejmuje postępowanie sądowe, przedsądowe jak i egzekucyjne.

Kancelaria specjalizuje się w profesjonalnej reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o należne zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych.

Dochodzimy w imieniu naszych Klientów odszkodowań komunikacyjnych od ubezpieczycieli na podstawie polisy OC sprawcy wypadku, dochodzimy także od ubezpieczycieli należnego odszkodowania w wypadku zaniżenia jego wysokości i nienależytego oszacowania przez ubezpieczyciela powstałej szkody. Celem podwyższenia standardów naszych usług współpracujemy z biegłymi z dziedziny motoryzacji i niezależnymi rzeczoznawcami samochodowymi.

Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko Zakładom Opieki Zdrowotnej w związku z błędami w sztuce lekarskiej, które spowodowały u naszych klientów uszczerbek na zdrowiu fizycznym jak również psychicznym i dochodzimy z tego tytułu odszkodowań i zadośćuczynień. Występujemy także w imieniu pracowników mających roszczenia do swoich pracodawców lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wypadkami przy pracy.

Prawnicy kancelarii w każdej zleconej sprawie potrafią profesjonalnie ocenić  i zbadać całą dokumentacje poszkodowanego począwszy od samego zdarzenia, jego skutki,  aż po ewentualne ustalenie odpowiedzialności odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mogą powstać w przyszłości, a które mają bezpośredni związek z zaistniałą szkodą.

            Oprócz należnego  odszkodowania i zadośćuczynienia występujemy o świadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przyszłość, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie jest zespołem przepisów z pogranicza prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego, które regulują funkcjonowanie Polskiego Związku Łowieckiego i kół łowieckich oraz zasady prowadzenia łowiectwa, oznaczającego ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nasza kancelaria prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką, w szczególności sprawy o odszkodowania za szkody łowieckie, a także o przestępstwa i wykroczenia łowieckie. Reprezentujemy także Koła łowieckie i myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ, w szczególności dotyczy to postępowań odwoławczych (na etapie PZŁ oraz przed sądami powszechnymi) od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ.

Prawo oświatowe

W zakresie prawa oświatowego adwokaci naszej Kancelarii udzielają kompleksowej pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak również placówkom oświatowym czy organom prowadzącym. Posiadamy wszechstronną wiedzę w zakresie prawa oświatowego, w tym także Karty Nauczyciela. Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa związane z zakładaniem i prowadzeniem prywatnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pomocy w interpretacji i prawidłowym stosowaniu norm i przepisów prawa oświatowego. W ramach czynności sądowych i pozasądowych udzielamy pomocy prawnej w zakresie:

 • awans zawodowy nauczycieli,
 • nawiązywanie i wypowiadanie stosunku pracy przez nauczyciela na podstawie umowy, mianowania oraz przywracania do pracy,
 • regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulamin funduszu świadczeń socjalnych wraz z zasadami dysponowania funduszem,
 • świadczenia urlopowe, urlop uzupełniający, macierzyński i wychowawczy, a także dla poratowania zdrowia i związane z tym przywileje, godziny nadliczbowe,
 • kary dyscyplinarne i porządkowe, zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
 • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców,
 • konkurs na stanowisko dyrektora, dokumentacja, powierzenie stanowiska oraz odwołanie ze stanowiska kierowniczego (dyrektor, wicedyrektor),
 • likwidacja szkół, połączenie szkół oraz wyłączenie szkół z zespołu.

Prawo sportowe

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na profesjonalną obsługę prawną w dziedzinie sportu nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo w obszarze sportu, adresowane zarówno do podmiotów sportowych jak i jednostek samorządu terytorialnego i sportowców. W swojej praktyce kancelaria koncentruje się na reprezentowaniu interesów profesjonalnych sportowców i trenerów oraz doradzaniu klubom sportowym w zakresie ich działalności.

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

 • reprezentacja w negocjacjach kontraktów z klubami lub agentami
 • sporządzanie lub weryfikacja umów i kontraktów w sporcie
 • reprezentacja w sporach z klubami, zawodnikami lub związkami (np. o zapłatę) zarówno przed sądami arbitrażowymi jak i powszechnymi

Doradztwo podatkowe i obsługa księgowa

aktualności