Prawo oświatowe:

W zakresie prawa oświatowego adwokaci naszej Kancelarii udzielają kompleksowej pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak również placówkom oświatowym czy organom prowadzącym. Posiadamy wszechstronną wiedzę w zakresie prawa oświatowego, w tym także Karty Nauczyciela. Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa związane z zakładaniem i prowadzeniem prywatnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także pomocy w interpretacji i prawidłowym stosowaniu norm i przepisów prawa oświatowego. W ramach czynności sądowych i pozasądowych udzielamy pomocy prawnej w zakresie:

  • awans zawodowy nauczycieli,
  • nawiązywanie i wypowiadanie stosunku pracy przez nauczyciela na podstawie umowy, mianowania oraz przywracania do pracy,
  • regulaminy wynagradzania, regulaminy pracy, regulamin funduszu świadczeń socjalnych wraz z zasadami dysponowania funduszem,
  • świadczenia urlopowe, urlop uzupełniający, macierzyński i wychowawczy, a także dla poratowania zdrowia i związane z tym przywileje, godziny nadliczbowe,
  • kary dyscyplinarne i porządkowe, zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela,
  • związki zawodowe – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców,
  • konkurs na stanowisko dyrektora, dokumentacja, powierzenie stanowiska oraz odwołanie ze stanowiska kierowniczego (dyrektor, wicedyrektor),
  • likwidacja szkół, połączenie szkół oraz wyłączenie szkół z zespołu.

aktualności