Prawo spółek handlowych:

Kancelaria świadczy usługi w zakresie szeroko rozumianego prawa spólek handlowych. Pomoc prawna obejmuje zakadanie, likwidację, upadłości spółek, obsługujemy pracę zarządów i rad nadzorczych przygotowując niezbędną dokumentację, prowadzimy zgromadzenia akcjonariuszy jak i wspólników. Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami bądź akcjonariuszami, jak też w postępowaniach sadowych dotyczących zaskarżania uchwał organów spółek. Przedmiot działalności Kancelarii w zakresie prawa spółek handlowych obejmuje:

  • prowadzenie postęopowań mających na celu rejestracje podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowanie dokumentacji dotyczącej rejestracji zmian organizacyjnych i osobowych w Krajowym Rejestrze Sadowym,
  • tworzenie projektów umów spółek, statutów, regulaminów oraz innych dokumentów wewnętrznych,
  • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich
  • uczestnictwo i przygotowanie posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń akcjonariouszy i zgropmadzeń wspólników,
  • obsługa prawna transakcji zbycia lub obciążenia akcji lub udziałów
  • prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych i przedsądowych,
  • prowadzenie postępowań w przedmiocie przekształceń, podziałów, przejęć a także likwidacji spółek handlowych,
  • kompleksową obsługę prawną innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym stowarzyszeń i fundacji

aktualności